Statut mai 2024

https://uniuneascriitorilor.ro/statut
Din STATUTUL Uniunii Scriitorilor din Romania (2013):

Art. 4 Comisia de validare propune acordarea calităţii de membru U.S.R. în următoarele condiţii:
a) pe baza propunerilor Filialelor,
b) pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:

- cerere individuală de primire;
- câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin trei (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română). În cazul autorilor deţinători ai premiului U.S.R., admiterea se poate face cu o singură carte;
- copii după cel puţin două cronici/recenzii pentru fiecare volum publicat, apărute în reviste literare prestigioase (de preferinţă, revistele editate de U.S.R.) şi să fi fost semnate de critici literari de valoare recunoscută pe plan naţional.
Comitetul Director al U.S.R. va vota anual lista revistelor ce vor conta în evaluarea dosarelor de candidatură şi va face publică această listă pe pagina web a U.S.R. şi a Filialelor.
În cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre.
În cazul traducătorilor, cronicile pot fi înlocuite cu două referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalităţi importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducători, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanţa autorului tradus şi dificultatea filologică a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidaţi este să aparţină genurilor literare: poezie, proză, critică şi istorie literară, literatură pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.

Cap. 8 Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 46 Membrii care, la data intrării în vigoare a prezentului Statut, aveau calitatea de membri stagiari, dacă, într-o perioadă de 5 ani, nu îndeplinesc condiţiile pentru intrarea în U.S.R. prevăzute în actualul Statut, îşi pierd calitatea de membru U.S.R.

NB: Reviste editate de USR:
Bucureşti: România literară, Viaţa Românească, Luceafărul de dimineaţă
Cluj-Napoca: Apostrof, Helikon (l. magh.), Steaua
Iaşi: Convorbiri Literare
Timişoara:Orizont
Craiova: Ramuri
Târgu Mureş: Vatra
Sibiu: Euphorion
Alte reviste acreditate: “Acolada”, “Antares”, “Arca”, “Argeş”, “Ateneu”, “Bucureştiul cultural”, “Conta”, “Contrafort”, “Convorbiri literare”, “Cultura”, “Dilema veche”, “Discobolul”, “Familia”, “Hyperion”, “Korunk”, “Lato”, “Observator cultural”, , “Poesis”, “Poezia”, “Revista 22″, “Secolul XXI”, “Szekeyfold”.

Comisia de validare (în componenţa următoare: Dan Cristea, Mihai Zamfir, Alex Goldiş, Gabriela Gheorghişor, Mircea A. Diaconu, Petru Cimpoeşu, Răzvan Voncu, iar ca rezerve, Dumitru Chioaru şi Radu Pavel Gheo), va avea prima şedinţă în luna aprilie 2015.

Candidaţii vor completa două Formulare-tip pe care le vor cere de la Filială (email: irinapetras47@gmail.com)


Cotizaţia este de 100 lei pe an atât pentru membrii activi, cât şi pentru pensionari. Cotizaţia se poate plăti până la data de 30 martie a anului următor. Pensionarii sunt obligaţi să achite cotizaţia în avans, în luna decembrie pentru anul care urmează.
Pentru neplata cotizaţiei timp de 1 an, se aplică suspendarea din drepturi. În momentul plăţii cotizaţiei pe toată perioada restantă, membrul USR e repus în drepturi.


LEGEA privind indemnizaţia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica (publicata in Monitorul Oficial din 17 ianuarie 2006) precizeaza printre altele: - cuantumul indemnizatiei reprezinta echivalentul a 50% din pensia cuvenitatitularuluisau, dupa caz, aflta in plata la data solicitarii; - indemnizatia nu se acorda celor care beneficiaza de indemnizate de merit (Legea nr. 118/2000); - Uniunile vor atesta calitatea de membru conform statutelor lor si vor tine evidenta stricta a atestarilor eliberate; - stabilirea si plata indemnizatiei stabilite se face de catre Casa teritoriala de pensii; - indemnizatia se acorda la cerere incepind cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea la Casa terit. de pensii; - Cererea va fi insotita de actul de identitate, decizia de pensionare sau cuponul mandat postal/talonul cont curent (dupa caz), dovada calitatii de membru al Uniunii, declaratie pe proprie raspundere ca nu beneficiaza de indemnizatie de merit si alte documente necesare sustinerii cererii; - punerea in plata se face in baza deciziei Casei teritoriale de pensii competente; - in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei Legi, Uniunile transmit Casei Nationale de Pensii situatia completa membrilor cu statut de pensionar al sistemului public; - prezenta lege intra in vigoare incepind cu 1 ianuarie 2007.
Ordonanţa de urgenţă nr. 152 din 19/12/2007. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 21/12/2007. Intrare in vigoare: 21/12/2007. Pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica Publicat in 21/12/2007. Guvernul României adoptă prezenta ordonanţa de urgenta: Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.


Cerere de finanţare
În atenţia preşedinţilor de filiale şi a tuturor celor interesati să participe la concursul de proiecte culturale finanţate de Uniunea Scriitorilor din România:
Cererea de finanţare va fi însoţită de următorul formular (completat).

Cerere de finanţare pentru Concursul de proiecte culturale iniţiat de U.S.R.
Cererea va conţine următoarele date:
1. Scurtă descriere a proiectului (de ce merită să fie finanţat?)
2. Data de desfăşurare
3. Instituţia iniţiatoare / Responsabilul de proiect
4. Lista participanţilor
5. Bugetul total (detaliat)
6. Parteneri în finanţarea proiectului (unde e cazul); o dovadă a iniţiatorului că dispune de surse de finanţare parţială a proiectului
7. Suma solicitată Uniunii Scriitorilor şi capitolele stricte la care va fi folosită această sumă (banii nu sunt transferabili de la un capitol la altul)
8. O declaraţie a responsabilului de proiect că a primit suma respectivă care îi va fi imputată dacă nu face decontul cu acte legale justificative după încheierea proiectului (în maximum 30 de zile). Precizare: în cazul în care nu va face decontul, solicitantul îşi pierde dreptul de a mai primi finanţare de la U.S.R. pentru alte proiecte culturale.
Termenul de depunere a proiectelor pentru sem I al anului următor este 31 decembrie.

Regulament de ordine internă (Filiala Cluj)
a. cărţile din biblioteca Centrului de conservare şi studiere a literaturii române contemporane pot fi consultate numai în regim de sală de lectură;
b. utilizarea sălii de şedinţă pentru lansări de carte ori mese rotunde este gratuită exclusiv pentru membrii Filialei Cluj a USR şi pentru instituţiile cu care Filiala intră anume în parteneriat; sala se poate închiria cu 50 ron/ora în limitele programului.
c. aparatura electronică din dotare (calculator, imprimantă, copiator, radiocasetofon, cameră de filmat, aparat foto etc.) este utilizată strict pentru nevoile administrative ale Filialei, ea nu este accesibilă membrilor în interes personal;
d. la şedinţele săptămânale ale Comitetului Filialei pot participa reprezentanţi ai membrilor din alte judeţe, precum şi oricare dintre membrii Filialei care au de ridicat o problemă de interes colectiv;
e. pentru probleme de interes personal, preşedintele Filialei este disponibil în fiecare miercuri de la ora 12, la sediul Filialei, dar şi lunea, după şedinţa de Comitet;
f. în sediul Filialei, fumatul este interzis; pot fi folosite locurile special amenajate în hol.

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE A
CASEI SCRIITORILOR „Zaharia Stancu“
DE LA NEPTUN


I. BENEFICIARI AI SERVICIILOR sunt, în ordinea priorităţilor:
1. membrii U.S.R., părinţii şi copiii acestora;
2. angajaţii U.S.R., părinţii şi copiii acestora;
3. urmaşi ai membrilor U.S.R. decedaţi: soţ, soţie, părinţii şi copiii acestora;
4. alţi turişti acceptaţi de conducerea U.S.R., în limita locurilor disponibile.

Nu vor primi repartiţii solicitanţii care, prin comportamentul lor, au adus prejudicii materiale, morale şi de imagine U.S.R., după cum decide Comitetul Director.

II. ÎNSCRIERI
- seriile vor fi de 10 zile consecutive;
- inscrierile se vor face până la data de 1 mai a fiecărui an la secretariatul U.S.R. cu plata, la înscriere, a minim 50% din valoarea serviciilor (cazare + cel puţin o masă pentru fiecare persoană), cu menţiunea că retragerea se poate face cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii sejurului. Renunţarea după această dată atrage pierderea sumei avansate;
- administratorul Casei are libertatea să angajeze servicii şi pentru alte activităţi, la preţ negociabil şi in limita locurilor disponibile.

TARIFE NEPTUN 2013
Pentru membrii USR, angajaţii USR şi ai revistelor USR
I. 1 iunie – 10 iulie
1 septembrie – 30 septembrie
Din care cazare:
- garsonieră: 126 lei/noapte (inclusiv mic dejun 2 persoane) - 90 lei
- apartament: 189 lei/noapte (inclusiv mic dejun 3 persoane) - 135 lei
II. 11 iulie – 31 august
- garsonieră: 136 lei/noapte (inclusiv mic dejun 2 persoane) - 100 lei
- apartament: 204 lei/noapte (inclusiv mic dejun 3 persoane) - 150 lei

Pentru nemembrii USR
I. 1 iunie – 10 iulie
1 septembrie – 30 septembrie
- garsonieră: 156 lei/noapte (inclusiv mic dejun 2 persoane) -120 lei
- apartament: 234 lei/noapte (inclusiv mic dejun 3 persoane) - 180 lei
II. 11 iulie – 31 august
- garsonieră: 176 lei/noapte (inclusiv mic dejun 2 persoane) - 140 lei
- apartament: 264 lei/noapte (inclusiv mic dejun 3 persoane) - 210 lei
Mic dejun: 18 lei / persoană
Prânz: 23 lei / persoană
Cină: 23 lei / persoană

Porţii copii:
Mic dejun: 10 lei / persoană
Prânz: 15 lei / persoană
Cină: 15 lei / persoană